[please embed

Photographs Ali Jadallah, Suhail Nassar, Mahmoud Ajjour, Belal Khaled, Samar Abu Elouf, Ibrahim Nofal, Abdelhakim Abu Riash, Suleiman Al-Farra, Mahmud Hams, Hind Khoudary